ปภ.รายงานยังคงมี สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมี สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด

ปภ.รายงานยังคงมี สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 13 จังหวัด เมื่อช่วงเช้า วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพล พายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุม พาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์ ในพื้นที่ 13 รวม 43 อำเภอ 352 ตำบล 2,031 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 89,732 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 22 ราย จังหวัด ยิงปลา

 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพรวม สถานการณ์คลี่คลาย ในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมี น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับ จังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ ความเสียหาย เร่งระบายน้ำ และให้การช่วยเหลือ ประชาชน อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวม สถานการณ์ คลี่คลาย ในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ สำหรับการแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือ ประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เร่งระดม สรรพกำลัง ในการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่

และดูแล ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจ และประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนิน การช่วยเหลือ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ ประชาชน สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากนโยบาย ของรัฐบาล ที่วางแนวทาง ในการปฏิรูป ระบบราชการ โดยดำเนินการ ปรับปรุง ระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ซึ่งมีการก่อตั้ง หน่วยงานขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็น หน่วยงานหลัก ในการปฎิบัติภารกิจ ที่เคยซ้ำซ้อน อยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ ให้เป็นระบบ

เปรียบเสมือน เป็นเจ้าภาพ ในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ ของประชาชน และประเทศชาติ เป็นหลัก ทั้งยังเป็นการตอบสนอง ความต้องการ ของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานใหม่ ถือกำเนิดขึ้น

เพื่อจัดการ สาธารณภัย อย่างเป็นระบบ คือ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีภารกิจ หน้าที่ ในการจัดทำ แผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัย

โดยกำหนด นโยบาย ด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้หลักประกัน ในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อังกฤษ : Department of Disaster Prevention and Mitigation) หรือ ชื่อย่อ “ปภ.” เป็นส่วนราชการ ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

เพื่อเป็นหน่วยงานหลัก ในการปฏิบัติภารกิจ ที่เคยซ้ำซ้อน อยู่ในหน่วยงานอื่น ๆ ให้เป็นระบบ โดยมีภารกิจ ในการจัดทำ แผนแม่บท วางมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู จากสาธารณภัย

โดยกำหนด นโยบาย ด้านความปลอดภัย สร้างระบบป้องกัน เตือนภัย ฟื้นฟูหลังเกิดภัย และการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้หลักประกัน ในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน

by defining a security policy Create a system for prevention, warning, post-disaster recovery, and monitoring and evaluation to ensure in terms of security, safety in life and property

กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ และบุคลากรมาจาก 5 หน่วยงาน คือ

Department of Disaster Prevention and Mitigation received a mission transfer and personnel from 5 departments, namely

 • กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท
 • กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรมการปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กองสงเคราะห์ผู้ประสบภัย กรมประชาสงเคราะห์
 • กรมการพัฒนาชุมชน (งานบริการด้านช่างพื้นฐาน)

ซึ่งบุคลากร จากหน่วยงานเหล่านี้ จะเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ในการปฏิบัติงาน ป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟู ด้วยระบบ การบริหาร จัดการสาธารณภัย อย่างเป็นระบบ และเกิดผล สัมฤทธิ์ ในการลดความสูญเสีย ที่เกิดขึ้น จากสาธารณภัย ทุกประเภท อย่างเป็นรูปธรรม

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *