ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนโครงการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจัดหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ยิงปลา นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สจ.ปฏิพล จอมดวง ส.อบจ.เขต 2 อำเภอวังชิ้น พร้อมด้วยนายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชลีกุล ผู้เชียวชาญสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เครือข่ายชุมชนน้ำเขตตำบลสรอย ร่วมประชุม ถอดบทเรียนโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัญหาและโครงการเครือข่ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อจำแนกหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการต่อไป ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *