คณะสงฆ์ อำเภอไชยปราการ มอบเงินสร้างห้องฉุกเฉิน รพ.สะเมิง

คณะสงฆ์ อำเภอไชยปราการ มอบเงินสร้างห้องฉุกเฉิน รพ.สะเมิง

คณะสงฆ์ อำเภอไชยปราการ มอบเงินสร้างห้องฉุกเฉิน รพ.สะเมิง 25 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 11.00 น. ทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนา และสร้างห้องฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งประชากรมีจำนวนมากขึ้น ถนนหนทางดีขึ้น

แต่การเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นตาม ในแต่ละวันก็ได้รับผู้ป่วยจำนวนมาก และห้องเดิมคับแคบไม่เพียงพอกับการรับ และรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการสร้างห้องฉุกเฉินขึ้นมาใหม่

เพื่อรองรับคนป่วยได้มากขึ้น ทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีความต้องการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง เพื่อให้รองรับคนเจ็บป่วยได้เต็มศักยภาพ และในวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่พระวิหารหลวง วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *