คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดงานบ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดงานบ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จัดงานบ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 ​”บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา” UFABET

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน รายนามผู้เกษียณฯ ในปีนี้ ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว
  • ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
  • คุณรัชนี ทีปกากร
  • คุณวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย
  • คุณประไพ อินตา
  • คุณพัชรี อยู่แย้ม
  • คุณปรีชา ท้าวอาษา
  • คุณนันท์ ไหวคิด

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Nurse CMU Youtube Channel (ในรูปแบบ New Normal)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *