กรรมาธิการพลังงาน ติดตามผลคืบหน้าการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน

กรรมาธิการพลังงาน ติดตามผลคืบหน้าการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน

กรรมาธิการพลังงาน ติดตามผลคืบหน้าการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “การจัดการที่ดินและการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน” ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะลำปาง

ล่าสุดจังหวัดเตรียมเดินหน้าจับฉลากจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรตามสิทธิ์ เฉพาะ 4 หมู่บ้านที่ไร้ปัญหาภายในเดือนกันยายน นี้ จากกรณีปัญหายืดเยื้อของราษฎร 5 หมู่บ้าน กว่า 1,458 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ซึ่งราษฎรได้มีการร้องขออพยพชุมชนออกนอกเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่ปี 2552 โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจการของโรงไฟฟ้า ขณะที่ทางจังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้น เพื่อร่วมกันพิจารณา

และได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเข้าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ให้ดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน อพยพชุมชน 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  • บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1
  • บ้านดง หมู่ที่ 2
  • บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7
  • บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8

ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง รวมจำนวน 982 ครัวเรือน

  • บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6

ตำบลแม่เมาะ อีกจำนวน 476 ครัวเรือน

ออกนอกพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยในการดำเนินงานนั้นให้ กฟผ. รับผิดชอบเรื่องงบประมาณสำหรับเป็นค่ารื้อย้ายที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ รวมจำนวน 2,138 ล้านบาท

และอีก 832.5 ล้านบาท ใช้เป็นค่าก่อสร้างจัดสรรที่สาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับ การอพยพของราษฎร 2 พื้นที่ คือ พื้นที่สำหรับรองรับชุมชน 4 หมู่บ้าน ของตำบลบ้านดง 1,547 ไร่

และพื้นที่สำหรับรองรับชุมชนบ้านห้วยคิง ตำบลแม่เมาะ 590 ไร่ แต่จนถึงปัจจุบันราษฎรทั้ง 5 หมู่บ้าน 1,458 ครัวเรือน ยังไม่ได้มีการอพยพย้ายออกจากพื้นที่เดิมตามที่ร้องขอ ทั้งต่อมายังมีข้อกรณีพิพาทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้ง

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *