วท.เทคนิคเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ

วท.เทคนิคเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ

วท.เทคนิคเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสือมังกร ให้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ วิทยาลัยฯ

ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 11 ท่าน ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และทำคุณประโยชน์อย่างดียิ่งในการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *