ชาวเชียงใหม่พร้อมต้อนรับ ท่านผู้ว่าประจญคนเก่ง สู่เมืองนครพิงค์

ชาวเชียงใหม่พร้อมต้อนรับ ท่านผู้ว่าประจญคนเก่ง สู่เมืองนครพิงค์

ชาวเชียงใหม่พร้อมต้อนรับ ท่านผู้ว่าประจญคนเก่ง สู่เมืองนครพิงค์ จากการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ จะเกษียนอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้ และทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแต่งตั้งนาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำหรับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นชาวอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จบศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์(นิด้า)

จากตำแหน่งปลัดอำเภอ ชีวิตราชการเคยดำรงตำแหน่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯนายประจญ ปรัชญ์สกุล ถือว่าเป็นนักบริหารที่ผ่านหลักสูตรสำคัญๆต่างๆมากมาย ถือว่าท่านเป็นคนดี คนเก่งที่สำคัญท่านเป็นคนเหนือ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *