กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน

กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน

กรมทหารพรานที่ 36 จัดการฝึกทบทวนการปฏิบัติฉับพลัน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดให้กำลังพลของหน่วยทำการฝึกตามแผนเผชิญเหตุทางน้ำ เสือมังกร ให้กับชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กฯ และชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย

ได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญ ในการใช้อุปกรณ์สำหรับการกู้ภัย และการช่วยเหลือต่างๆ, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามลำน้ำ เนื่องจาก ห้วงนี้เป็นฤดูฝน มีเหตุอุทกภัย ในหลายพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติให้ถูกต้อง และทันเวลาเมื่อเกิดเหตุ

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *